ชื่อนักศึกษา สาขา ชื่อเรื่อง สถานที่ วันที่สอบ เวลา
นายสุขุม จูสนิท บริหารการศึกษา

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

ห้อง 15-408 27/04/59 11.30-12.30
นางสาวนิภาพร รัฐเมือง บริหารการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างการแก้ปัญหาความขัดแย้งกับการใช้อำนาจ

ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน

ห้อง 15-408 27/04/59 08.30-09.30
นางรุ่งนภา นิรงบุตร บริหารการศึกษา

ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธืของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน

ห้อง 15-408 27/04/59 09.30-10.30
นางสาวจิรัชยา รื่นพิทักษ์ บริหารการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการดำรงอัตลักษณ์มุสลิมในโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอิสลามสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ห้อง 15-408 27/04/59 09.00-10.00
นางจรัสศรี ฮะฮวด บริหารการศึกษา

การพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ห้อง 15-408 27/04/59 13.00-14.30
นางสาวชยุดา พยุงวงษ์ บริหารการศึกษา

การพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา

ห้อง 15-408 27/04/59 14.30-16.00
นายนพกร ตูวิเชียร บริหารการศึกษา

การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา

ในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ห้อง 15-408 27/04/59 16.00-17.30