ติดต่อคณบดีผ่านอีเมลล์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล

โทร : 0-2529-1638 ภายใน : 404