คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร

โทร : 0-2529-1638 ภายใน : 404