ติดต่อคณบดีผ่านอีเมลล์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล

โทร : 0-2529-1638 ภายใน : 404