Skip to main content


หลักการจัดการเทคโนโลยี

โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    คำอธิบายรายวิชา

       ความหมาย ความสำคัญของเทคโนโลยี วิเคราะห์ลักษณะที่สำคัญของการจัดการเทคโนโลยี ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การได้มาซึ่งเทคโนโลยี การเลือกสรรเทคโนโลยี การปรับใช้เทคโนโลยี การประดิษฐ์เทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริหารต้นทุนและผลตอบแทนของเทคโนโลยี

รายละเอียด

รูปแบบ สัมฤทธิบัตร
รหัสวิชา TTM508
เปิดเรียน: 27 มิถุนายน 2564 ถึง
17 ตุลาคม 2564
เวลาเรียน: 3 ชั่วโมง/สัปดาห์
เรียนวัน: วันอาทิตย์
เวลา: 12.30-15.30 น.
ค่าลงทะเบียน: 2,000
ระดับ: ปริญญาโท
หน่วยกิต: 3(3-0-6)
ภาษา: ไทย
ผู้สอน : รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี