Skip to main content


รายวิชาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาขั้นสูง
Advance Environmental Studies of Managerial Administration

โดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

    คำอธิบายรายวิชา

       หลักการและเทคนิคการบริหารและการจัดการงานสิ่งแวดล้อมศึกษา การออกแบบและตรวจสอบคุณภาพการบริหารงานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งระดับปัจเจกบุคคลระดับองค์กรและระดับรัฐ โดยบูรณาการทั้งศาสตร์ด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย สังคมศาสตร์ นโยบายและการเมือง โดยใช้หลักภูมิสังคมในการสร้างความยั่งยืนบนภูมินิเวศและความมั่นคงทั้งสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมแบบองค์รวมอย่างเกื้อกูล ผ่านการใช้นวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมเชิงกระบวนเป็นหลัก วิเคราะห์สังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการงานสิ่งแวดล้อมศึกษาในองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคชุมชนและเอกชนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

รูปแบบ สัมฤทธิบัตร
รหัสวิชา IEV706
เปิดเรียน: 27 มิถุนายน 2564 ถึง
17 ตุลาคม 2564
เวลาเรียน: 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
เรียนวัน: วันอาทิตย์
เวลา: 08.30-12.30 น.
ค่าลงทะเบียน: 2,000
ระดับ: ปริญญาเอก
หน่วยกิต: 3(2-2-5)
ภาษา: ไทย
ผู้สอน : ผศ.ดร.อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์
อ.ดร.ประภาพร ชุลีลัง
ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ