Skip to main content


รายวิชาปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีสิ่งแวดล้อมศึกษาและความยั่งยืน
Eng name

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

คณะครุศาสตร์

    คำอธิบายรายวิชา

       ความหมาย ความสำคัญ โครงสร้างและความแตกต่าง ของปรัชญาสิ่งแวดล้อม ปรัชญาเชิงพุทธและปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน กับกฎเกณฑ์พื้นฐานธรรมชาติและการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม หลักการวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติวิทยาศาสตร์สังคมและหลักจริยศาสตร์ใน งานสิ่งแวดล้อมศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้และการสร้าง องค์ความรู้ในงานสิ่งแวดล้อมศึกษา ปฏิบัติการ วิเคราะห์สังเคราะห์และเสนอทางเลือกการใช้ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีทางสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน

รายละเอียด

รูปแบบ สัมฤทธิบัตร
รหัสวิชา IEV701
เปิดเรียน: 20 พฤศจิกายน 2564
ถึง 19 มีนาคม 2565
เวลาเรียน: 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
เรียนวัน: วันเสาร์
เวลา: 08.30 - 12.30 น.
ค่าลงทะเบียน: 3,000
ระดับ: ปริญญาเอก
หน่วยกิต: 3(2-2-5)
ภาษา: ไทย
ผู้สอน : ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ