Skip to main content


รายวิชาการรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา
Digital Literacy and Information Technology for Graduates

โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

คณะครุศาสตร์

    คำอธิบายรายวิชา

       องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ฐานข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การรู้ดิจิทัล ทักษะปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น ค้นคว้า สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ในระดับบัณฑิตศึกษา ความสามารถในการนำโปรแกรมสำเร็จรูปด้านสถิติ-คำนวณ ด้านการจัดทำสื่อนำเสนอ การจัดรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่ (Business Intelligence) การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (Plagiarism) นำไปใช้ในการจัดทำวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระตามศาสตร์ของสาขาวิชา

รายละเอียด

รูปแบบ สัมฤทธิบัตร
รหัสวิชา GRD501
เปิดเรียน: วันที่ 29 สิงหาคม 2564
ถึง 17 ตุลาคม 2564
เวลาเรียน: 3 ชั่วโมง/สัปดาห์
เรียนวัน: วันอาทิตย์
เวลา: คาบ 1-3 12.30-15.30 น.
คาบ 5-7 08.30-11.30 น.
ค่าลงทะเบียน: 2,000
ระดับ: ปริญญาโท
หน่วยกิต: 2(1-2-3)
ภาษา: ไทย
ผู้สอน : ผศ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์
อ.ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์