ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 11 / 2554
วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2554 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
--------------------------------------