ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 10 / 2554
วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2554 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
--------------------------------------

4.1 เค้าโครงวิทยานิพนธ์
      4.1.1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาเอก 1 ราย
      4.1.2 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับปริญญาเอก 1 ราย
      4.1.3 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโท 1 ราย
4.2 รายชื่อผู้ขอจบการศึกษา
      4.2.1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาเอก 1 ราย
      4.2.2 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับปริญญาโท 3 ราย
      4.2.3 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโท 9 ราย
      4.2.4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ระดับปริญญาโท 1 ราย
4.3 การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาเอก
4.4 ระยะเวลาการรักษาสภาพของนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
4.5การเผยแพร่บทความวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์ สมศ.รอบ 3
      4.5.1 ปีการศึกษา 2554
      4.5.2 ปีงบประมาณ 2554
   


6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2554
      วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2554