ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 9 / 2554
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
--------------------------------------

4.1 อาจารย์พิเศษ
      4.1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้งฯ
      4.1.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้มศึุกษา
4.2 เค้าโครงวิทยานิพนธ์
      4.2.1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก 1 ราย ปริญญาโท 1 ราย
      4.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร ปริญญาโท 1 ราย
4.3 รายชื่อผู้ขอจบการศึกษา
      4.3.1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2 ราย
      4.3.2 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3 ราย
      4.3.3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท 4 ราย ปริญญาเอก 1 ราย

5.1 การเผยแพร่บทความวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์ สมศ.รอบ 3
      5.1.1 ปีการศึกษา 2554
      5.1.2 ปีงบประมาณ 2554

6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2554
      วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2554