ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 8 / 2554
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2554 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
--------------------------------------

4.1 เค้าโครงวิทยานิพนธ์
      4.1.1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
      4.1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร
4.2 รายชื่อผู้ขอจบการศึกษา
      4.2.1 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
      4.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร
      4.2.3 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
      4.2.4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
4.3 ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 การบริหารความเสี่ยง

5.1 การเผยแพร่บทความวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์ สมศ.รอบ 3
      5.1.1 ปีการศึกษา 2554
      5.1.2 ปีงบประมาณ 2554
5.2 การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
5.3 ทุนวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
5.4 ประกาศค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารไทยประจำปี 2553

6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2554
      วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554