ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 7 / 2554
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2554 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
--------------------------------------


4.1 ขออนุมัติอาจารย์พิเศษ
      4.1.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 3 ราย
      4.1.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 4 ราย

4.2 รายชื่อผู้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
    4.2.1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 3 ราย
   
  4.2.2 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 2 ราย
      4.2.3 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 1 ราย
4.3 รายชื่อผู้จบการศึกษา
      4.3.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา จำนวน 1 ราย
      4.3.2 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 1 ราย

5.1 การเผยแพร่บทความวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์ สมศ.รอบ 3
      5.1.1 ปีการศึกษา 2554
      5.1.2 ปีงบประมาณ 2554
5.2 ทุนวิจัย
      5.2.1 โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.

6.1 นักศึกษาระดับปริญญาโทใช้เวลาศึกษาครบ 5 ปี 2 ราย
6.2 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2554
       วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554