ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 6 / 2554
วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2554 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
--------------------------------------


4.1 รายชื่อผู้ขอจบการศึกษา
      4.1.1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

5.1 การเผยแพร่บทความวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์ สมศ.รอบ 3
      5.1.1 ปีการศึกษา 2553
      5.1.2 ปีงบประมาณ 2554

6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2554
       วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2554