ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 5 / 2554
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
--------------------------------------

4.1 ขออนุมัติอาจารย์พิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
      4.1.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

      4.1.2 ขออนุมัติอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยอุษาคเนย์
               4.1.2.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
               4.1.2.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
4.2 เค้าโครงวิทยานิพนธ์
      4.2.1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
     
4.2.2 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
      4.2.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

5.1 การเผยแพร่บทความวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์ สมศ.รอบ 3
      5.1.1 ปีการศึกษา 2553
      5.1.2 ปีงบประมาณ 2554

5.2 การร่วมถ่ายรูปหมู่กับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554

6.2 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2554
       วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2554