ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 4 / 2554
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
--------------------------------------

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงด้านระเบียบวิธีวิจัย
    3.1.1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    3.1.2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
    3.1.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
    3.1.4 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

4.1 ขออนุมัติอาจารย์พิเศษ
    4.1.1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
    4.1.2 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
    4.1.3 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    4.1.4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
    4.1.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร
    4.1.6 สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
    4.1.7 วิทยาลัยสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
                 4.1.7.1 ขออนุมัติเพิ่มเติม
     
4.1.8 วิทยาลัยอุษาคเนย์
4.2 เค้าโครงวิทยานิพนธ์
      4.2.1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
      4.2.2 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
4.3 ฐานข้อมูลออนไลน์

5.1 คำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2554
5.2 การเผยแพร่บทความวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์ สมศ. รอบ 3
      5.1.1 ปีการศึกษา 2553
      5.1.2 ปีงบประมาณ 2554

6.1 การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง
6.2 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2554
       วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2554