ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 3 / 2554
วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
--------------------------------------

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเค้าโครง
3.2 ขอบเขตการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
3.3 ขออนุมัติเค้าโครงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

4.1 ขออนุมัติอาจารย์พิเศษ
   
  4.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
     
4.1.2 วิทยาลัยอุษาคเนย
     
4.1.3 วิทยาลัยสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
4.2 เค้าโครงวิทยานิพนธ์
      4.2.1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
      4.2.2 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
     
4.2.3 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
     
4.2.4 สาขาวิชาวิทยศาสตรศึกษา
  4.3 รายชื่อผู้ขอจบการศึกษา
      4.3.1 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
      4.3.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
      4.3.3 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
4.4 การเปลี่ยนชื่อวิทยานิพนธ์ เค้าโครงวิทยานิพนธ์

5.1 คำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2554
5.2 การเผยแพร่บทความวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์ สมศ. รอบ 3
      5.2.1 ปีการศึกษา 2553
      5.2.2 ปีงบประมาณ 2554
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2554
       วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554