ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 2 / 2554
วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
--------------------------------------

3.1 แบบฟอร์ม บว.ผ. 1 - 9/1
4.1 อนุมัติอาจารย์พิเศษ
      4.1.1 วิทยาลัยสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
      4.1.2 วิทยาลัยสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
4.2 เค้าโครงวิทยานิพนธ์
      4.2.1 ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
      4.2.2 ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
      4.2.3 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
4.3 รายชื่อผู้ขอจบการศึกษา
      4.3.1 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
4.4 รูปแบบการเขียนบทคัดย่อ
4.5 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract)
4.6 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเค้าโครง (ระเบียบวิธีวิจัย)
5.1 การเผยแพร่บทความวิทยานิพนธ์ ตามตัวชี้วัด กพร.
5.2 แบบฟอร์ม มรว.บ.11, มรว.บ.11/1, มรว.บ.11/2
5.3 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
5.4 จำนวนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2553
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554
       วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2554