ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 1 / 2554
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2554 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
--------------------------------------


4.1 เค้าโครงวิทยานิพนธ์
      4.1.1 ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
4.2 รายชื่อผู้ขอจบการศึกษา
      4.2.1 ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
      4.2.1 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

5.1 การเผยแพร่บทความวิทยานิพนธ์
5.2 แบบฟอร์ม บว.ผ. 1 - 9/1
5.3 การจัดงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
5.4 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม พ.ศ.2554 (สมศ.)
5.5 การพิจารณานำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI

6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2554
       วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554