1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวศึกษาต่อ
  • แหล่งนำเสนองานวิจัย
  • ข่าวสอบ ประมวล/คุณสมบัติ/ความรู้ภาษาอังกฤษ
  • ปฎิทินวิชาการ
  • ข่าวต่างๆที่ผ่านมา
การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 " "
วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้อง 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ติดต่อคณบดีผ่านอีเมลล์

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์

สายด่วนประธานหลักสูตร

สคบท
สคบท
หน้ามหาวิทยาลัย