1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวศึกษาต่อ
  • แหล่งนำเสนองานวิจัย
  • ข่าวสอบ ประมวล/คุณสมบัติ/ความรู้ภาษาอังกฤษ
  • ปฎิทินวิชาการ
  • ข่าวต่างๆที่ผ่านมา
สอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุกิจ
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 15-401 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง 15-401 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับปริญญาโท สำหรับนักศึกษาชาวจีน
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง 15-408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

สคบท
สคบท
หน้ามหาวิทยาลัย