1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวศึกษาต่อ
  • แหล่งนำเสนองานวิจัย
  • ข่าวสอบ ประมวล/คุณสมบัติ/ความรู้ภาษาอังกฤษ
  • ปฎิทินวิชาการ
  • ข่าวต่างๆที่ผ่านมา
การประชุมบุคลากรหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 เดือนพฤศจิกายน 2563
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์


อบรม เรื่อง การใช้งานระบบไอทีสิส (iThesis) ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง 15-408 และ 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์


บัณฑิตวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 (The 18th National and the 2nd International Research Symposium 2020 – GMNIS 2020)
อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (B.7.1) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

สคบท
สคบท
หน้ามหาวิทยาลัย