การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10