"การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 11"