สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัย