บรรยากาศ การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา