"การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562"