"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้โปรแกรมตรวจละเมิดลิขสิทธิ์"