"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา "