"การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562"