"การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน"