"สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษธานี และประชุมเชิงปฎิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการหลักสูตร"