"การประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบเต็มเวลา และการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ (Interdisciplinary Curriculum)"