"การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา จำนวน 4 คน"