"การปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา จำนวน 1 คน"