"โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R"