"การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา"