"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติราชการและการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563"