ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562"