การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562 ประจำปีการศึกษา 2562"