ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรและการสอนประจำเดือนสิงหาคม 2562 "