การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 ประจำปีการศึกษา 2562"