โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้โปรแกรม LISREL "