สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร "