สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ "