สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา"