โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์