การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตและครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา"