สอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ "