สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ "