การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 ประจำปีการศึกษา 2562 "