โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 "