ประชุมคณะกรรมการการดำเนินการหลักสูตรอบรมระยะสั้น "